Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2
Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno

Gmina Lipno uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

„Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno”

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8.Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r. Beneficjentem projektu jest Gmina Lipno.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości kształcenia dla 170 (78K i 92M) uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych (2M) oraz 26 (21K i 5 M) nauczycieli 4 szkół publicznych Gminy Lipno, w okresie 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r.

Projekt zakłada:

- podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez przeprowadzenie 1336 godzin grupowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć aktywizujących i rozwijających kompetencje kluczowe,

- indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację 599 godzin specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych,

- doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów poprzez przeprowadzenie 20 godzin zajęć,

- podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych,

- doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych w szkołach objętych projektem.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych:

- 170 uczniów (78K) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,

- 36 uczniów (8 K) ze specjalnymi potrzebami w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami,

- 60 uczniów (30K) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,

- 2 uczniów (2M) z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- 26 nauczycieli (21K).

Doposażone zostaną 4 pracownie matematyczne i 6 pracowni przyrodniczych 4 szkół Gminy Lipno.

Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost jakości kształcenia i ułatwienie kontynuowania nauki na wyższych poziomach przez uczniów w Gminie Lipno.

Projekt realizowany jest przez: Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Lipnie, Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowicach, Szkołę Podstawową im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach, Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie (od 01.09.2017 r. Branżową Szkołę I Stopnia im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie).

Wartość projektu: 408 085,99 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 387 120,99 zł


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie
Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno”


§ 1

Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno”, realizowanym przez Branżową Szkołę I Stopnia im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno na terenie Gminy Lipno.
 2. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie                 i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Beneficjentem projektu jest Gmina Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno. Projekt realizowany jest przez Branżową Szkołę
  I Stopnia im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno.
 4. Biuro projektu mieści się w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno.
 5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. w 4 szkołach publicznych na terenie Gminy Lipno.
 6. W ramach rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna, w skład której będzie wchodzić Dyrektor Szkoły oraz Koordynator.
 7. Ilekroć poniżej jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno”.
  2. Dyrektorze Szkoły – oznacza Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia w Lipnie.
  3. Koordynatorze – oznacza Koordynatora Projektu „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno”.

§ 2

Cele i zakres wsparcia

 1. Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości kształcenia dla 170 (78K i 92M) uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych (2M) oraz 26 (21K i 5 M) nauczycieli 4 szkół publicznych Gminy Lipno, w okresie 01.07.2017 r. – 31.12.2019 r. 
 2. Projekt zakłada: podniesienie kompetencji i wiedzy uczniów, w tym także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów; podniesienie kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych
  4 szkół publicznych Gminy Lipno.
 3. W ramach zadania planuje się podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Branżowej Szkoły I Stopnia  im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
  w Lipnie w kierunku bardziej efektywnej i lepszej pracy z uczniami poprzez realizację szkoleń doskonalących.
 4. W szkoleniach wezmą udział nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie przeprowadzonej rekrutacji.
 5. Nauczyciele objęci zostaną następującymi formami wsparcia:

Nazwa formy kształcenia

Forma dokształcania

Ilość nauczycieli

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych oparte na metodzie eksperymentu

szkolenie/kurs

4 osoby (3K, 1M)

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

szkolenie/kurs

15 osób (11K, 4 M)

Praca z uczniem zdolnym

szkolenie/kurs

15 osób (11K, 4 M)

Kształtowania właściwych postaw wśród uczniów dotyczących: kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie

szkolenie/kurs

15 osób (11K, 4 M)

Podnoszenie kompetencji społecznych

szkolenie/kurs

15 osób (11K, 4 M)

 1. Udzielone wsparcie zostanie poddane ocenie po zakończeniu realizacji form doskonalenia.
 2. Efektem, który mają osiągnąć uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych będzie uzyskanie kompetencji/kwalifikacji w zakresie objętym kierunkiem szkolenia/kursu. Uzyskanie kompetencji/kwalifikacji zostanie zweryfikowane na podstawie uzyskanych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkoleń/kursu.
 3. Trwałość rezultatów projektu zostanie zachowana poprzez nabycie kompetencji przez nauczycieli, wykorzystywanie ich w praktyce w dalszej edukacji uczniów oraz zajęciach rozwijających kompetencje uczniów, a także lepszej organizacji działań edukacyjnych szkoły, zarówno w czasie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu.

§ 3

Rekrutacja

 1. W procesie rekrutacji uczestnicy wypełnią dokumenty rekrutacyjne, tj. deklaracje udziału w projekcie, formularz rekrutacyjny, oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
 2. Do udziału w projekcie uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w Branżowej Szkole I Stopnia im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno.
 3. Nauczyciele mogą uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.
 4. Do udziału we wsparciu rekrutowani będą nauczyciele zgodnie ze zdiagnozowanymi w każdej ze szkół ich indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami i predyspozycjami.
 5. Kryteria rekrutacji: oceniana będzie ilość szkoleń/kursów dotychczas odbytych przez nauczycieli oraz dokumentacja posiadanych uprawnień i kwalifikacji.
 6. Zostanie utworzona lista uczestników oraz lista rezerwowa.
 7. W przypadku nie zrekrutowania zakładanej liczby osób, Wnioskodawca przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. W trakcie rekrutacji zostanie zapewniona równość szans płci, tj. kryterium płci nie będzie miało wpływu na decyzję o przyjęciu.
 8. O zakwalifikowaniu do projektu Dyrektor Szkoły powiadamia nauczyciela. Powiadomienie winno być skuteczne i dokonane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole w sprawach kontaktów z nauczycielami.

Załączniki do regulaminu:

 1. Deklaracja udziału w projekcie.
 2. Formularz rekrutacyjny.
 3. Oświadczenie uczestnika projektu.